Filosofie Kaffee

Lezen is vrij.
Wil je meedoen, wordt dan lid door je te registreren.
Je ontvangt dan een activerings mail.
Je bent volledig lid, als je je lidmaatschap hebt geactiveerd en kunt schrijven als je ingelogd bent.

Gedachtenwisseling over alles wat verwondert.


  Rooverslied

  Deel
  avatar
  Caspar

  Rooverslied

  Bericht  Caspar op 25.02.15 23:32

  Rooverslied

  ..........................................

  Juist dáárom - ik bedoele om de godsdienst en deugd waaromtrent ik zoo beroemd ben - voel ik my
  verplicht u by dezen medetedeelen dat ik niet verkies den goeden naam myner school te zien
  verloren gaan door uw deugniet van 'n zoon die dáár staat!

  De arme Wouter was onthutst. Dat klonk anders dan 'n pauselyke aanstelling... die hy trouwens niet
  langer begeerde, want hy had zoo-even 'n heel andere aanstelling bekomen die hem beter aanstond.

  Z'n moeder wilde terstond overgaan tot wat zy haar godsdienst noemde en hem 'n kastyding
  toedienen, om den meester tevreden te stellen en dezen te toonen dat ook in haar huis deugd en
  goede zeden op den voorgrond stonden. Maar meester vond beter het gezelschap te doen weten wat
  er aan de hand was, om daardoor te-gelyker-tyd het schuldbesef van den patiënt inniger te maken.

  - Uw zoon, juffrouw Pieterse, behoort tot de klasse der roovers, moordenaars, vrouwenschenners en
  brandstichters...
  Meer niet.

  ‘Heilige genade! Goeie hemelsche gerechtigheid! Barmhartige christenzielen nog toe! Och,
  lieveheeremenschelyke deugd, is 't mogelyk! Wat 'n mensch moet beleven!’ Zoo omtrent - maar ik
  sta niet in voor de juistheid - was de stortvloed van uitroepingen waaronder de tienjarige roover,
  moordenaar, vrouwenschermer en brandstichter bedolven werd. Arme Wouter!

  - Ik zal u 'n stuk voorlezen van zyne hand, zei meester, en wie daarna nog twyfelt aan de
  verdorvenheid van dezen knaap...

  't Heele gezelschap beloofde dat men er niet aan twyfelen zou. Het stuk dat de meester daarop
  voorlas, was dan ook van 'n aard dat die twyfel heel moeielyk viel, en ikzelf, die Wouter heb gekozen
  tot myn held, zal moeite hebben den lezer te overtuigen, dat-i niet zóó slecht was als-i er uitzag in
  z’n vreeselyk

  “ROOVERSLIED”

  Met myn zwaard,
  Op m'n paard,
  En myn helm op het hoofd,
  Er op in! En den vyand den schedel gekloofd,
  En vooruit!

  - Christenzielen, riep 't heele gezelschap, is-i dol?

  En vooruit!
  Op den weg,
  Langs de heg,Met een houw en een stoot
  De dragonders verjaagd, en den markgraaf gedood...

  - Lieve goeie god, wat heeft-i toch tegen dien markgraaf? jammerde de moeder.

  Om den buit!

  - Zieje, 't is om den buit, zei juffrouw Laps, ik zeg maar altyd, men begint met 'n bybel, en...

  En die buit
  Is myn bruid...

  - Hebje van z'n leven... z'n bruid! De jongen heeft pas gewisseld!

  En die buit
  Is myn bruid,
  My gekocht met m'n staal..
  .

  - Met z'n st... a... a... a... l!

  Is myn bruid,
  My gekocht met m'n staal,
  En ik voer, als een veêr, met my mee haar in 't zaal,
  Naar de grot..


  - Hemelsche genade, wat wil-i in die grot uitvoeren?

  Als de wind
  Zoo gezwind,
  Jaag ik voort met myn vracht,
  En ik sla op haar schreien en kermen..
  .

  - Och, gerechtige vrede, 't mensch kermt 'r van!

  En ik sla op haar schreien en kermen geen acht,
  Wat genot!

  - Dat noemt-i genot! Ik word 'r koud van!

  En dan weer
  Op-en-neer,
  Rechts en links door het land...


  - Lieve Jesis, daar gaat-i weer!

  En dan weer
  Op-en-neer,
  Rechts en links door het land,
  Hier een villa verwoest, daar een klooster verbrand,
  Tot vermaak!


  - De hel zit in dien jongen... tot vermaak!

  En dan voort
  Weer gespoord
  Naar een nieuw aventuur...

  - Alweer? Waar wil-i in godsheeren-naam nu weer naar toe? 't Is om te bezwyken...

  En dan voort
  Weer gespoord
  Naar een nieuw aventuur,
  En myn reisweg geteekend met bloed en met vuur,
  Om de wraak...


  - Goeie god, wat hebben ze 'm toch gedaan?

  Want de wraak
  Is de taak
  Van den koning van 't woud..
  .

  -Is-i razend... 'k zal 'm koningen!

  Want de wraak.
  Is de taak
  Van den koning van 't woud...
  Die, alleen tegen allen, zyn schepter behoudt..
  .

  - Wat 's dàt voor 'n ding?

  Die, alleen tegen allen, zyn schepter behoudt,
  En banier!
  Op, hoezee...

  Wie gaat mee?

  -'t Gezelschap rilde op die uitnoodiging.

  Op, hoezee...
  Wie gaat mee?
  Nu geen schepsel verschoond,
  Nu de mannen gehangen...

  - Lodderyn! * Trui, je ziet dâ-k...

  Nu de mannen gehangen, de vrouwen...

  - Lodderyn... lodderyn!

  de vrouwen gehoond...

  - Lodderyn, lodderyn, lodderyn... Trui!

  de vrouwen gehoond,
  Voor pleizier!’

  - Voor pleizier... herhaalde meester op 'n graftoon, voor pleizier! Hy... doet... die... dingen... voor... zyn... plei... zier!

  't Heele gezelschap lag in zwym. Ook Stoffel's pyp was uitgegaan. Maar Wouter had iets kalms in z'n
  wezen, en toen z'n moeder hem genoeg geslagen had om haar bezinning terugtekrygen, legde hy
  zich niet ontevreden neer in 'n hoekje van de achterkamer, waar-i weldra insliep om te droomen van FANCY.

  ……………………………………………………..........................

  Woutertje Pieterse  --  Multatuli

   Het is nu 19.12.18 6:54